Kompromissa aldrig om säkerhet

HAKI Safety

Styrningsmodell

HAKI Safety AB är ett svenskt publikt bolag som är noterat på Nasdaq Stockholms småbolagslista, Small Cap. Fram till december 2023 hette koncernen Midway Holding.

HAKI Safetys bolagsstyrning baseras främst på den svenska aktiebolagslagen, men även noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och andra relevanta regelverk.

Ansvaret för ledning och kontroll av HAKI Safety-koncernen fördelas mellan aktieägare, styrelsen, dess valda utskott och VD.

Aktieägarnas inflytande utövas på bolagsstämman som är HAKI Safetys högsta beslutande organ. Stämman beslutar om bolagsordningen och på årsstämman, som är den årliga ordinarie bolagsstämman, väljer aktieägarna styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor, samt beslutar om deras arvoden.

Valberedningen representerar bolagets aktieägare och nominerar styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor och föreslår arvode till dessa.

Revisor utses av årsstämman. Revisorn granskar årsredovisning, bokföring och koncernredovisning, styrelsens och VD:s förvaltning samt årsredovisning och bokföring för dotterbolag, samt avger revisionsberättelse.

Styrelsen svarar för HAKI Safetys organisation och förvaltningen av koncernens angelägenheter. Styrelsen har inom sig inrättat två utskott: revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Revisionsutskottet består av Anna Söderblom, som är utskottets ordförande, och Lennart Pihl. Ersättningsutskottet utgörs av Lennart Pihl, som är utskottets ordförande, och Anders Bergstrand.

VD tillika koncernchef sköter den löpande förvaltningen av HAKI Safetys verksamhet. VD bistås av en koncernledning. I koncernfunktionerna ingår ekonomi inklusive personal och IT samt kommunikation inklusive hållbarhet. 

Den operativa organisationen utgörs av en kommersiell verksamhet som stöds av en organisation med funktioner knutna till försörjningskedjan (Supply Chain). I den kommersiella verksamheten återfinns utöver försäljning också innovation, teknisk support, kundsupport samt marknadsföring. Inom Supply Chain återfinns funktioner som tillverkning, logistik, inköp, utveckling samt kvalitet, hälsa, säkerhet & miljö.  

 

Aktuella dokument